dofinansowanie.com

501 73 77 02   e-mail: biuro@dofinansowanie.com

Więcej informacji:

Wypełnij formularzoddzwonimy lub odpiszemy

imię: telefon: e-mail:

Co Cię interesuje?:

Zasady współpracy

Zasady współpracy przy pozyskiwania finansowania wyłącznie w formie leasingu i leasingu zwrotnego.


§1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji podjęcie wszelkich czynności
w celu pozyskania finansowania, w formie leasingu/leasingu zwrotnego zwanego dalej „finansowaniem”.

 

§2

1.                  Do wykonania zlecenia o którym mowa w  §1 niniejszej umowy Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy niezbędnych i koniecznych pełnomocnictw.

2.                  Zleceniodawca zobowiązany jest do szczegółowego i zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia wniosku o finansowanie.

3. Zleceniodawca upoważnia zleceniobiorcę do przekazania dokumentacji innym pośrednikom w celu realizacji niniejszej umowy

 

§3

1.                  Zleceniodawca zobowiązuje się do  niezwłocznego ( w ciągu max 3-ch dni) dostarczania wymaganych przez Zleceniobiorcę dokumentów niezbędnych do właściwego wykonania zlecenia, oraz informowania Zleceniobiorcy o wszelkich istotnych zmianach stanu faktycznego i prawnego związanych z przedmiotem zleconej sprawy.

2.                  W trakcie wykonywania niniejszej umowy Zleceniodawca nie będzie podejmował działań (składał wniosków, przyjmował ofert) zmierzających do pozyskania finansowania z innych źródeł, aniżeli wskazane przez Zleceniobiorcę. W przypadku złamania powyższego zakazu Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w  wysokości połowy należnego wynagrodzenia określonego na podstawie § 5 ust. 1.

3.                  Wszelkie opłaty za wykonanie wycen, ustanowienie zabezpieczeń, potwierdzeń notarialnych, itp jeżeli będą konieczne  ponosić będzie Zleceniodawca.

4.                  Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że uchybienia obowiązkom określonym  w pkt 1 -3  niniejszego paragrafu wyłącza odpowiedzialność Zleceniobiorcy za skutki podjętych lub zaniechanych czynności w związku z wykonaniem zlecenia, oraz akceptuje swoją wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje takich uchybień i w przypadku ich naruszenia zobowiązuje się do zapłaty kary umownej  w wysokości połowy należnego wynagrodzenia określonego na podstawie § 5 ust. 1.

5.                   Za wykonanie umowy uznaje się uzyskanie pozytywnej decyzji instytucji finansującej zaakceptowanej na piśmie przez Zleceniodawcę. Odmowa podpisania umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy, nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1.

§4

1.                  Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje uzyskane podczas oraz w rezultacie wykonania niniejszej umowy.

2.                  Zleceniobiorca zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w trakcie wykonywania zlecenia i nie będzie ujawniał materiałów i dokumentów udostępnionych przez Zleceniodawcę, pod rygorem skutków odszkodowawczych.

3.                  Zleceniodawca nie będzie ujawniał opracowań wykonanych przez Zleceniobiorcę oraz przygotowanych przez niego dokumentów i materiałów, ani w inny sposób ich upowszechniał pod rygorem skutków odszkodowawczych.

 

§5

1.                  Za wykonanie zlecenia określonego w  § 1 niniejszej  umowy Zleceniobiorca zapłaci wynagrodzenie w wysokości 5% wartości  NETTO przedmiotu finansowania, ale mnie mniej niż 2.000zł  + należny w chwili wystawienia faktury podatek VAT

2.                  Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie płatne na podstawie faktury VAT, w dniu jej otrzymania przez Zleceniodawcę.

3.                  Zleceniodawca upoważnia zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu do wysokości ustalonego wynagrodzenia, po podpisaniu umowy o finansowanie przez Zleceniodawcę z podmiotem wskazanym przez Zleceniobiorcę, lub po uzyskaniu przez Zleceniobiorcę informacji, iż umowa o finansowanie nie zostanie  podpisana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy.

 

§6

1.                  W sprawach nie uregulowanych w niniejszych „Zasadach” mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2.                  Wszelkie spory wynikłe z realizacji zlecenia w oparciu o niniejsze „Zasady” rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

 

 

 

Copyright © 2012 dofinansowanie.com
Tworzenie stron Webton.pl